• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkola.zegiestow.edu.pl/

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych ze względu na bardzo dużą ilość umieszczanych zdjęć.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Żegiestowie.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2021-03-16.
DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 2021-03-26.

STRONA SPEŁNIA STANDARDY DOSTĘPNOŚCI ORAZ W3C.

Jest zgodna ze standardami: WCAG 2.1, SECTION 508, EAA/EN 301549, IS 5568. (podwyższony kontrast, możliwość powiększenia liter, podświetlane linki, mapa strony, skala szarości, jasne tło) Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 18 471 72 81.

DANE TELEADRESOWE

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie
Żegiestów 77A
33-370 Muszyna
tel. 18 471 72 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa w Żegiestowie, Żegiestów 77A, 33-370 Muszyna

 1. Do budynku Szkoły prowadzą trzy wejścia bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
 2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, z wyjątkiem umieszczonego w widocznym miejscu na korytarzach, planu ewakuacyjnego.
 11. Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Posiada natomiast informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej oraz drzwi przeciwogniowe i przeciwdymowe. Placówka posiada procedury ewakuacyjne i przeszkolonych w tym zakresie pracowników.